Catalogul (1)

Cfc swiss anti aging. Viața personală

Views: Transcription 1 Legca or. Lepa,rivind Ofertele Publlcr Ii Prolpecte! IflOO6 privind emitcnpi ti opcnapunile cu valori mobiliarc emil de Comi.

Valoriler Mobtliare din RomAni. Prezentul Prospect se refert la 0 ofert. E, av! Lampousas Dr. I, Nicosia, Cipru. Lampousu Dr. Amboselt UnivasaJ Inc. Inrcaistratl II. Comeqului BV! C SUA denumitl.

cfc swiss anti aging

Attioaarii Vinzitori" dupl. Actiunile ofi:ritc de cl. Ulterior lnchiderii eu Succes a Ofertci astfel cw:n aceasta este definita rnai jos. SocietaJ:ea intenponeazl sa solicite admitma kpunilor la tram:acponarc pc piap rcglementat!

Ia vedere administrata cfc swiss anti aging Bursa de VaJori Bucute! Jti S. I admitcrea acestor. Regu1ame:otul S din Legea prividd Vabile Mobiliare. FondurUe aferente Stabi6drii" pentru a actiona in ealitatc de Manager de Stabilizarc,i cfc swiss anti aging folosi aceste fundwi in scopu!

Valaiss Switzerland-NIGHTTIME ROUTINE

Stabilizarea nu va fi realizata 18 valori mai mati dedit Pretu1 de Oferti. Potentialii in"yestitori ar trebui sl citeasci iatreeul document fi. Poten :. CODSultati sectiunlle. Faclori de Rue" dio praeutul Prospect.

cfc swiss anti aging

Data Prospecwlui: 26 ianua Descrierea fieciirui AcJionar ViinzAtor ~i a participapilor sale in Societate a fost redactata in baza informajiilor oferite de citre fiecare dintre Ac ionarii Vanzatori. Fiecare Cfc swiss anti aging ionar Vanzator i~i asuma responsabilitatea pentru informaliile oferite ~i doar pentru acesle informatii din Prospect.

Fiind loate toate masurile rezonabile in acest sens, Societatea pentru prezentul Prospect in intregime ~i fiecare Aetionar ViinzAtor doar in ceca ce priv~te informajiile fumizate de acesta pentru care i~i asuma responsabilitatea atesta faptul ca informaliile pe care prezentul Prospect Cfc swiss anti aging coniine sun! Cu excepjia responsabilimjilor ~i a obligaliilor, daca este cazul, pe care ASF sau cadrui legal din Romllnia sau cadrul legal ai oricarei jurisdiclii in care excluderea raspunderii ar fi, potrivit legii, nelegala, nuill san imposibil de a fi pus!

Decizia CyCVM vizeazll de asemenea oriee amendament la Prospect, daca va fi cazul, dar nu vizeazll orice alte prospecte pe care Societatea Ie poate emite in viitor. State Membre''daca va fi cazul.

Acest Prospect a fost redactat limba romani! Acnratetea sau caracterul complet al tradncerii neoficiale in Iimba engleza a Prospectulni nu sunt garantate. Amendamente 18 Prospect InformapiJe din aces! Prospect sunt valabile 18 data tiparitll pc coperti! Orice amcndament se va supune aprobarii de catre ASF ~i trebuie publicat in acela~i mod in care a fost publicat acest Prospect. Daca SocietaJii trebuie sa publice un amendament la prospect, investitorii care au depus 0 oferta de a 4 cumpllra Actiuni Oferite in cadrul Ofertei vor avea la dispozitie 2 Zile Lucratoare libere de la publicarea amendamentului la Prospect in care ~tia i~i pot retrage aeeasta oferta de cumparare.

Detaliile depunerii, prelucriirii ~i validllrii cerinlelor pentru retragerea ofertelor sunt prevazute de sectiunea "Subscriere ~i Vanzare" din prezentul document. Irli a aduce atingere cfc swiss anti aging legale de a publica un amendament la Prospect, transmiterea prezentului Prospect sau orice achizipe realizata in baza acestuia, nu vor da ~tere, in niciun caz, presupunerii eli nu s-a produs nicio schimbare in ceea ce priv~te activitatea Grupului astfel cum cste definit mai jos de la data prezentului Prospect sau eli informaliile cuprinse de prezentul document sunt corecte la orice ' moment ulterior datei prezentului Prospect.

Catalogul (1)

Acceptand sli primeascli acest Prospect, fiecare potential investitor i~i exprimli acordul cfc swiss anti aging privire la cele de mai sus. La cerere, versiuni tipllrite pe suport de hame ale Prospectului sunt puse la dispozilia investitorilor in mod gratuit la sediul Raiffeisen Bank S. I' ~,:! Versiunea in format electronic nu poate fi:copiata, pusli la dispozilie sau tipllritli in vederea distribuirii. Informaliile disponibile pe pagina web a SocietApi sau pe orice am paginii web nu fac parte din acest Prospect.

 Убирайся к дьяволу! - завопил панк, видя, что над ним все смеются.  - Подтирка для задницы.

In calitate de societate listatll in Romiinia, Societatea va trebui sa. Aceste rapoarte vor fi flicute publice in conformitate cu cerinlele legale, inclusiv prin publicarea pe pagina web a Societlilii. Notificarea actelor de procedurli,i punerea in executare a botiiririlor judecito~tl in materie cmili ii 5 Societatea este 0 societate pe acpuni constituita conform legilor din Cipru, aviind rilspoodere limitata. Majoritatea administratorilor ~i membrilor conducerii SocietAtii locuiesc in afara Statelor Unite ~i majoritatea activelor Societalii ~i ale active!

Drept consecin! Exist[ incertitudini in ceca ce prive~te posibilitatea de pooere in executare pe teritoriul Ciprului, al Moldovei sau al Romiiniei a acpunilor inipale sau a acliooilor de pooere in executare a hotararilor judecatore~ti pronootate in Statele Unite de catre instante judecatore~ti de drept civil exclusiv in temeiullegislapei federale a SUA care reglementeaza regimul valorilor mobiliare.

Orice cumparare a Acliunilor Oferite ar trebui sl se bazeze pe evaluarile pe care un investitor Ie poate considera necesare, inclusiv cu privire la baza! Mai mult, Societatea nu ~i-a dat ~i nu i~ dii consiml! Societatea ~i Acponarii vanzatori poo la dispozipe cfc swiss anti aging Prospect pentru a pennite potenlialilor investitori sa ia in considerare subscrierea ~i cumpilrarea Acliunilor Oferite. Scopul prezentului Prospect nu este acela de a oferi 0 baza de credit sau 0 alta evaluare ~i nu trebuie considerat ca reprezentiind 0 recomandare din partea niciuneia dintre Societatc, Actionari Viinzlitori sau Manageri pentru niciun destinatar al prezentului Prospect in sensul de a subscrie san a cumpara Acliuni Oferite.

Managerii nu intentioneazil sl!. Orice nerespectare a acestor interdictii poate reprezenta 0 inci! Actiunile Oferite, acest Prospect ~i orice material care are legatwii cu Oferta nu vor ~i nu pot fi distribuite, oferite sau comereializate in Statele Unite ale Americii.

Nici SEC Comisia de Valori Mobiliare si Bursa din Statele Cfc swiss anti aging ale Americii ~i nicio altll comisie statala a valorilor mobiliare, precum ~i nicio autoritate a valorilor mobiliare din afara SUA, alta decat ASF, nu a aprobat sau respins Prospectul, distribuirea ori viinzarea Actiunilor Oferite, ~i nu a stabilit ca acest Prospect ar fi corect sau complet.

Nu va fi facuta nicio oferta cu privire la Ac iunile Oferite in Cipru. Nici Societatea, nici Aclionarii Vfutzatori ~i nici Managerii nu au alltorizat ~i nici nil alltorizeaza realizarea vreunei oferte de Ac iuni prin orice intennediari financiari, altele deciit ofertele realizate de catre Manageri, aeestea coostituind plasamentul final al Ae iunilor Oferite in conformitate cu prezentul Prospect, iar ac~tia nil au autorizat nicio solicitare de admitere a Ae iunilor la tranzae ionare pc 0 piala reglementata la vedere alta dedit pia!

Fiecare cumparll. Societatea nu este 0 "societate pe acliuni" in sensul prevederilor Legii nr dm 2 aprilie privind societ! Ac iunile Oferite nu sunt emise in temeiul legii din Republica Moldova, nu au fost ~i nu vor fi inregistrate la Comisia Nationai!

Financial Services and Markets Actcu modificmle ulterioare. Orice investilie sau activitalo investi ional! Persoanele care nu sunt persoane relevante nu trebuie sa des~oare nicio acliune in baza Prospectului ~i nu trebuie sa ac ioneze sau sa se bazeze pe acesta. Aceste perspective apar tratament anti-imbatranire naturacel all in one mai multe locuri in acest Prospect.

Perspectivele includ declarapi privind intenliile, convingerile sau ~teptwile actuale privitoare, printre altele, la rezultatele operaliuni1or, viziunile, c~terea, strategia ~i politica dividendelor sau industria in care Societatea ilji des~ara activitatea.

Declaralii privind perspectivele conlinute de acest Prospect fac referire doar la data acestui Prospect.

Create Document

Printre factorii importanli care pot determina ca rezultatele, performanlele sau realizilrile efective ale Grupului sit difere semnificativ de cele exprimate de aceste perspective se nujditrii factorii descri~i in secliuni1e,analiza Situatiei Operationa1e 1i Financiare", "Activitatea Societiiti"',Factori de Risc", precurn ~i in alte sectiuni ale prezentului Prospect. Ace~ti factori includ. Acesle riscuri ~i restul infonnaliilor descrise in secpunea,factori de Rise" nu sunl exhauslive.

AIle secpuni din acest ProSpecl deseriu alp factori care ar pulea afecta in mod negativ rezultalele Socielapi cu privire la operapunile sale, pozilia fmanciara. Din cand in cand, pol aparea noi riscuri care afecteaza operaliunile ~i aclivilatea Grupului, ~i nu este posibil ca Societalea sa.

La momentul verificlirii declaraliilor privind perspectivele, investitorii trebuie sli riduri între sprâncene la bărbați in considerare cu alenpe factorii de mai sus ~i alle incertiludini sau evenimenle, in special in lumina mediului politic, economic, social ~i juridic in care Societatea i~i des~oarii activitatea.

MORMINTE ELENISTICE l?i ROl\lIANE DESCOPERITE IN ZONA DE NORD SI NORD-VEST A NECROPOLEI CALLATIENE.

Date fiind acesle riscuri ~i incertitudini, investitorii nu! Informatiile financiare consolidate din acest Prospect, cu exceptia cazului in care se mentioneaza contrariul, au fost obtinute sau extrase din: informatiile financiare interimare consolidate simplificate ne-auditate ale Grupului la data de ~i pentru perioada de 91uni incheiata la 30 septembrie ; ~i situatiile financiare consolidate nestatutare auditate ale Grupului la data de ~i pentru anii incheiati la 31 decembrie~i impreuna "Situatiile Financiare Consolidate" Viniiria Purcari, Viniiria Bardar ~i Viniiria Bostavan impreuna "Filiale din Moldova" Informatiile financiare interimare consolidate simplificate ne-auditate ale Grupului la data de ~i pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie au fost intocmite in conformitate cu standardul international de contabilitate las 34 Situalii Financiare Interimare adoptat de Vniunea Europeanii ~i revizuite de KPMG Audit S.

Situatiile Financiare Consolidate incluse in prezentul document sunt prezentate in lei romane~ti. Anul Informatiile financiare publicate de Societate in urma admiterii la tranzactionare pe BVB, in considerarea obligatiilor de raportare continue, vor include situatiile financiare consolidate ale Grupului in conformitate cu IFRS-VE. In situatiile in care informatiile financiare din acest Prospect sunt clasificate ca fiind "auditate" sau nu sunt clasificate, acest lucru inseamnii eli informatiile respective au fost extrase din situatiile financiare consolidate auditate ale Grupului pentru anii financiari incheiati la 31 decembrie~i Clasificarea,neauditate" este utilizatii in acest Prospect pentru indicarea informatiilor financiare care nu au fost preluate din situatiile financiare consolidate auditate mentionate mai sus, ci au fost extrase sau obtinute din evidentele contabile ale Grupului.

In situatiile in care informatiile financiare ~i1sau operationale din tabelele ~i graficele din acest Prospect sunt "ne-auditate", am indicat in mod expres faptul eli informatiile sunt,ne-auditate". Cheltuieli de viinziiri, Generale ~i Administrative, calculate ca suma a Cheltuielilor de marketing ~i distributie ~i a Cheltuielilor Generale ~i Administrative. Este împotriva ridurilor glabelare milsura a numarului mediu de zile necesare unei societati pentru a incasa 0 vanzare efectuata.

Perioada Medie de Plata a Datoriilor Comerciale calculata ca media Datoriilor eomerciale ~i a altor datorii la inceputul ~i s~itul perioadei de calcul impartite la Costul Viinziirilor pentru perioada respectivii ~i inmultite cu de zile.

Este 0 mlisuril a numarului mediu de zile necesar unei societati pentru a plliti datoriile din activitatea operationala; Zilele de Rotatie a Stocurilor, indicator calculat ca media poftiunii curente a Stocurilor la inceputul ~i s~itul perioadei de calcul impartita la Costul Viinzarilor pentru perioada de calcul ~i inmultita cu de zile. Este 0 mlisura a numarului mediu de cfc swiss anti aging necesar unei societati pentru a transforma stocurile incluziind bunuri care sunt in proces de produclie, daca este cazul in Viinzan efective; Capitalul Circulant Net calculat ca suma portiunii curente a Stocurilor, Activelor biologice, Creantelor ~i altor creante ~i a altor active circulante Creante privind impozitul curent, Avansuri acordate ~i Alte active circulante la sf'~itul perioadei de calcul minus suma Datoriilor Comerciale ~i a altor datorii ~i a datoriilor curente Poftiunea curenta a Veniturilor amiinate, Datorii privind impozitul curent, Beneficiile angajatilor la s~itul perioadei.

Indicatorul arata dacli 0 societate are destule active circulante pentru a aeoperi datoriile sale pe termen scurt. Este un indicator care aratii capacitatea societatii cfc swiss anti aging a i~i plati datoriile; Lichiditate curenta Current ratio calculata ca raportul dintre activele circulante la sf'~itul perioadei ~i datoriile curente la s~itul perioadei. Este un indicator care arata capacitatea societatii de a plati obligaliile pe termen scurt; Lichiditate imediata Cash Ratio calculata ca raportul dintre numerar ~i echivalente de numerar la sf'ar~itul perioadei ~i datoriile curente la SIar~itul perioadei.

Este un indicator care arata lichiditatea societatii. Este un indicator care arata lichiditatea pe termen scurt a societiitii ~i abilitatea acesteia de a indeplini rutina zilnică de îngrijire a pielii anti-îmbătrânire pe termen scurt cu ajutorul celor mai lichide active. Societatea prezinta ace~ti indicatori nedefiniti de IFRS deoarece considera ca ace~ti indicatori sau indicatori similari sunt utilizati pe scam larga de anumili investitori, anali~ti de valori mobiliare ~i alte parti interesate, ca indicatori suplimentari ai performantei ~i lichiditapi.

cfc swiss anti aging

EBITDA este un indicator de referinta recunoscut pe scam largii pentru masurarea profitabilitatii ~i a fluxului de numerar in industria vinului, motiv pentru care monitoriziim indeaproape nivelul indicatorului EBITDA cu privire la Grup, ca un cfc swiss anti aging cheie a performantei financiare a Grupului.

Ace~ti indicatori nedcfinili de IFRS au anwnite limit! Informapile din prezentul Prospect privitoare 1a piala vinurilor sunt exlrase in mod partial din studii de piaja independente rea1izate de Euromonitor International Limited, dar investitorii nu ar trebui sa i~i intemeiezc decizia de a investi sau de a nu investi pe aceste informatii. To~i, aceste surse tecte menlioneaza, de asemenea, ca nu garanteazl acuratelea ~i caracterui complet al respectivelor informatii ~i ell proiecliile pe care acestea Ie conpn au la bazl importante prezumtii.

Yo plus, anwnite informapi din acest Prospect nu au la baza date publicate obpnute de la terle parp independente sau extrapol!

Societatea nu poate da nicio asigurare ell oricare dintre prezumtiile pe care le-a luat in considerare, atunci eiind a compilat aceste date din surse provenind de la terte parti, sunt exacte sau ca reflecta in mod corect pozilia Societalii in industrie. Niciuna dintre cfc swiss anti aging noastee interne nu a fost verificata de vreo sursa independentii. Nici Societatea, nici AClionarii Vanziitori ~i niei Managerii nu dau nicio dec1aralie sau garantie privind exactitatea sau caracterui complet ai acestor informatii.

Lucdirile de canalizal'e din iarna!? Monnint de 'inhwnatie, protejat de igle. La m, in argila s- a sapat 0 groapa elipticii. Tiglele in numar de ~ase, cu dimensiunile 0,60 m X 0,37 m, protejau corpul fiind dispuse in panta dubli"i ca acop eri~u l unei case.

Nici Societate, nici Aclionarii VanzAtpri ~i nici Managerii nu au verificat independent aceste informatii ~i, ~i Societatea Ie consided a fi de incredere, nici Societatea, nici Aclionarii V8nz4tori ~i nici Managerii nu garanteaz! Referlrlla Societate, definilii ~i g10sar in acest Prospect, termenii "Societatea" ~i "Purcari" se refer! De asemenea, termenul "filialele Grupulni" se refer! Anumili termeni folositi in acest document, inclusiv to!

  1. Dispozitiv de brățară elvețian anti-îmbătrânire
  2. Anti îmbătrânire plr

Trlmiteri la prevederi legale Cu exceptia cazului In care se men! Prin prezentul document nu se face nicio declaralie cu privire la faptul ca 0 sumii exprimata intr-o anumita moneda in prezentul Prospect, ar fi putut sa fie convertita in oricare dintre celelalte mooede prezentate In prezentul Prospect, la orice curs de schimb sau ca ar fi putut fi convertit! In orice fel.

Existii pie! Disponibilitatea limitalii a acestor monede poate conduce la 0 volatilitate a cursurilor de schimb.

cfc swiss anti aging

Coloanele intitulate,mediu" din tabelele de mai jos prezinttl media cursurilor zilnice de referinta pentru respectivele perioade. Intocmite pe baza cerinlelor de informare cunoscute drept "Elemente ".

Acest rezumat confine toate Elementele necesar a fi incluse Intr-un rezumat pentru acest tip de valori mobiliare pentru acest tip de emiten!.

Deoarece nu este necesar ca anumite Elemente sa fie prezentate, pot exista discontinuitafi In succesiunea numerotiirii Elementelor. Sectiunea A- I ntroducere ~i avertismente A. I Avertisment. Q'" ~ Acest rezumat trebuie citit ca 0 introducere la Prospect; Orice decizic de a investi in Actiunile Oferite ar trcbui sa se bazeze pc analizarea de catre investitor a intreguiui Prospect; in situatia in care se introduce 0 actiune in fata W1ci instanle judecator~ti cu privire la informatii1e continute in Prospect, investitorul reel.

Nu estc cazul. Purcari Wineries Public Company Limited nu ~i-a dat ~i nu i~i eta eonsimtamantul pentru utiiizarea Prospectului in scopui unei cfc swiss anti aging ulterioare sau al plasamentului final al valorilor mobiliare de catre intermediari tinanciari.

Societatea funcponeaza potrivit dreptului eipriot, Memorandum-ului de Asociere ~i Actului Conslitutiv. Societalea este 0 companie de tip holding a Grupului Vinilria Purcari, Cram. Ceptura, Vinilri. Grupul este un juc~tor important pe segmentele de vinuri!

Grupul are 0 gama de branduri de vin care acnperii toate segmentele de pre! In segmentele vinurilor lini! VanzArilc Grupului depind de prcferintele coosum. Consurnul de vin pe pietele principale ale Grupului a crescut 10 detrimentul segmentului de bere Ii al segmentului bauturilor spirtoase, volumul total al vanzarilor de vin crescind, confonn Euromonitor, intr-un ritm mai ridicat comparativ Cll berea ~i bauturile spirtoasc pc toate pietele importante ale Grupului, cu exceppa Slovaciei ~i a Romaruei.

Grupul beneficiazii, totodata de rcechilibrarea cererii cu ofi tim~. Societatea detine de asemenea participatii minoritare sub forma actiunilor dqinute de VinAlia Purcari in Glass Container Ccmpany, producatorul principal de sticle din Republica Moldova, ~i al actiunilor delinute de Crama Ceptora 10 Ecosmart Union, 0 societate responsabilii pentru procesul de reciclare a deleurilor.

La data Prospectului nu existol drepturi de vot in Societate care trebuie notificate conform legilor din Cipru. In ciuda participa~iei semnificative a Lorimer in capitaluj social al SocietA!