Legături externe

Sponsorizare wow swiss anti aging, „VASILE GOLDIŞ” - Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Abstract Intercultural and comparative studies are becoming more and more important to the global business environment. Globalization has made intercultural communication an inevitable fact. The world today is subject to rapid change, the interaction between people acquire new dimensions.

Contact and communication with other cultures are dominant features of modern life. To better understand what cross-cultural dimensions mean, we must take into account the important role of context social, cultural and historical relations in intra-and extra-cultural, multilateral relationship between culture and communication, the complexity and tensions involved in intercultural relations. Keywords: intercultural, cultural dimension, collective programming, cultural models, intercultural communication Studiile comparative şi interculturale devin din ce în ce mai importante pentru mediul global de afaceri.

Globalizarea a făcut din comunicarea interculturală un fapt inevitabil. Lumea de azi este supusă unor schimbări rapide, interacŃiunea dintre oameni capătă noi dimensiuni. Contactul şi comunicarea cu alte culturi sunt caracteristicile dominante ale vieŃii moderne.

sponsorizare wow swiss anti aging

Pentru a înŃelege mai bine ceea ce reprezintă interculturalitatea, trebuie să luăm în considerare rolul important al contextului social, cultural şi istoric în relaŃiile intra- şi extraculturale, legătura multilaterală între cultură şi comunicare, complexitatea şi tensiunile implicate în relaŃiile interculturale.

Termenul cultură este folosit într-un sens mai larg în limbajul cotidian, pentru a descrie un număr de concepte distincte şi de a descrie de asemenea un tipar de gândire, de acŃiune şi de exprimare al sentimentelor. Astfel acest concept implică un număr de artefacte lucruri, obiecte ale culturii materiale colective şi comune în acelaşi timp, norme tipare comportamentale şi valori idei.

Teoreticienii culturii din secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea şi foarte mulŃi dintre cei din prezent identifică cultura şi civilizaŃia pe care adesea le opun naturii. Astfel omenilor sponsorizare wow swiss anti aging le lipsesc semnele culturii înalte par adesea mai naturali, şi observatorii critică sau dimpotrivă apără elementele culturii înalte care ar inhiba "natura umană".

La sfârşitul secolului al XIX-lea antroplogii au propus o definiŃie mai amplă a culturii, pe care ei să o poată aplica mai multor tipuri de societăŃi.

Age restriction

În consecinŃă oamenii care trăiesc despărŃiŃi unii de alŃi dezvoltă culturi proprii, originale, dar componente ale diferitelor creme faciale anti-imbatranire locale se pot răspândi cu uşurinŃă de la o comunitate umană la alta.

La începutul secolului al XX-lea antropolgii înŃelegeau prin cultură nu doar un set de activităŃi sau procese separate şi modele, tipare ale acestor produse sau activităŃi. În plus ei presupuneau că asemenea modele aveau graniŃe clare, astfel încât oamenii confundau cultura cu societatea, care le producea Dahl S, Aşadar acest concept este folosit pentru a descrie un modus operandi al unui grup uman, care nu implică doar un mod de operare comun, ci şi valori comune, care susŃin acest mod.

Triandis introduce conceptul de sponsorizare wow swiss anti aging subiectivă, un mod propriu de a percepe mediul social, caracteristic unei culturi, astfel încât valorile acelei culturi sunt transmise din generaŃie în generaŃie Triandis H.

Ideea setului de valori, comun şi totuşi distinct, al unei societăŃi este fundamental pentru ideea de bază a culturii, în cadrul comunicării interculturale. Hofstede extinde conceptul de programare colectivă şi situează astfel termenul de cultură între natura umană, universală şi dobândită genetic, şi personalitatea individului, ale cărui caracteristici sunt atât moştenite cât şi programate şi care este întotdeauna individuală.

O altă perspectivă asupra culturii este propusă de Edward T. Hall, care o percepe ca fiind adesea subconştientă şi o compară cu un mecanism de control invizibil, care operează în mintea umană.

Ultimele comunicate

Din acest punct de vedere, devenim conştienŃi de acest mecanism de control, doar atunci când el este provocat, de exemplu prin expunerea sa la o cultură diferită. Hall este de părere, că membrii unei societăŃi interiorizează componentele culturale ale acelei societăŃi şi acŃionează în cadrul limitelor a ceea ce s-a stabilit a fi cultural acceptabil.

sponsorizare wow swiss anti aging

Includerea unui element interpretativ în conceptul discutat este semnificativ, deoarece explică nu doar ceea ce înseamnă cultura, ci şi funcŃia pe care o are cultura în viaŃa cotidiană. Cercetătoarea extinde semnificaŃia rolului culturii, ea fiind un factor de influenŃă al comportamentului, dar şi un factor de interpretare al comportamentului.

Rolul interpretativ al culturii sponsorizare wow swiss anti aging foarte important atunci când avem în vedere interacŃiunea dintre două sau mai multe culturi sau reacŃia faŃă de un context cultural diferit. Ne vom referi în continuare la nivelurile culturale, sponsorizare wow swiss anti aging de la modelul rudimentar de a le percepe, delimitând două niveluri ale culturii: un nivel al valorilor nivelul invizibil şi un nivel al comportamentelor şi artefactelor nivelul vizibil.

Sponsorizare wow swiss anti aging propune un set de patru niveluri, fiecare nivel cuprinzând un nivel inferior. Aceste valori reprezintă stratul cultural cel mai greu de descifrat, deaorece valorile ca atare reprezintă ideile pe care oamenii le au despre stările de fapt, aşa cum ar trebui ele să fie.

Deasupra valorilor, Hofstede dispune trei niveluri, care sunt mai clar perceptibile: nivelul ritualurior, al eroilor şi al simbolurilor. Aceste trei niveluri constituie un set de practici vizibile, care poartă o semnificaŃie culturală invizibilă. Aşadar Hofstede a reluat modelul aisbergului şi a dezvoltat nivelul exterior, pe care l-a analizat în detaliu. Trompenaars şi Hampden-Turner prezintă un model cultural similar, însă dezvoltă mai cu seamă nivelul invizibil, din interior. În opinia lor, cultura prezintă supoziŃii fundamentale ale nivelului de bază, iar aceste supoziŃii sunt similare cu valorile din modelul lui Hofstede, reprezentând valorile fundamentale absolute, care influenŃează componentele culturale ale straturilor vizibile Trompenaars F.

Ei dau exemplul egalităŃii umane ca fiind o supoziŃie fundamentală, care nu poate fi pusă la îndoială. Spencer-Oatey combină supoziŃiile fundamentale şi valorile în segmentul interior al modelului său şi plasează credinŃele, atitudinile şi convenŃiile în următorul nivel. Al treilea nivel este reprezentat de sisteme şi instituŃii iar în ultimul nivel, ea face distincŃia între manifestările culturale ale tipului comportamental uman ritualuri şi comportamente şi tipuri non-comportamentale artefacte şi produse Spencer-Oatey, H.

Cultura poate fi, aşadar, descrisă ca fiind alcătuită dintr-un set comun de supoziŃii fundamentale şi valori, cu norme comportamentale, atitudini şi credinŃe, care se manifestă în sisteme şi instituŃii în tipare comportamentale şi non-comportamentale. Potrivit lui Maletzke, tiparul de gândire anglo-saxon este predominant inductiv, iar cel latin, american şi rusesc predominant deductiv.

În timp ce gândirea inductivă vizează derivarea conceptelor teoretice din cazuri particulare, gândirea deductivă vizează interpretarea cazurilor particulare prin intermediul conceptelor teoretice, derivate în prealabil.

„VASILE GOLDIŞ” - Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad

Astfel şi stilurile de argumentare vor fi foarte diferite în ceea ce priveşte cele două abordări. Gândirea în cadrul tradiŃiei logicii aristotelice, dominantă în cele mai multe culturi vestice, va întâmpina dificultăŃi de înŃelegere la cei ce provin din culturi, care ies în evidenŃă printr-o abordare holistică a gândirii, unde totul este explicat prin relaŃiile structurilor sale. Cartea lui Edward T.

Hall încerca să înŃeleagă cum funcŃionează comunicarea interculturală şi a oferit câteva concepte care încercau să elucideze natura problematică a comunicării interculturale în cartea sa, The Silent Language.

Hall a identificat patru zone de distanŃă personală care pot fi folosite pentru a înŃelege diferenŃele culturale: zona intimă prieteni intimi, apropiaŃipersonală prieteni buni, conversaŃie tainicăsocială cunoştinŃe într-un mediu relaxant şi public.

El a identificat şi două dimensiuni ale culturii: culturi de context ridicat sau culturi de context scăzut, aceste concepte intersectându-se cu modul în care informaŃia este transmisă, adică comunicată.

El a diferenŃiat între culturile vând un context ridicat şi cele de context scăzut, în funcŃie de modul în care informaŃia este transmisă sau comunicată receptorului. Potrivit lui Hall, tranzacŃiile de informaŃie având un context ridicat se caracterizează prin informaŃii pre-programate, cu informaŃie minimă în mesajul transmis, iar în cazul acelora de context scăzut aproape toată informaŃia este conŃinută în mesajul transmis Hall E.

Acest concept tratează mai ales limbajul, care este crema de fata cu factor de protectie 50 avene în stratul exterior al modelului cultural.

Readers/Cititori

Edward Hall este considerat întemeietorul comunicării interculturale. Conceptualizarea procesului de comunicare interculturală şi contribuŃia sa adusă domeniului au pus bazele cercetărilor ulterioare. Conceptele sale despre orientarea temporală policronică sau monocronă se referă lipoliza injectabila galati modurile în care culturile îşi structurează timpul. În afară de limbă, există şi alte diferenŃe, ca normele culturale şi practicile comportamentului nonverbal.

sponsorizare wow swiss anti aging

Comunicarea non-verbală se referă la toŃi stimulii, intenŃionaŃi sau nu, între participanŃii la comunicare. În aniiprofesorul Geert Hofstede de la Universitatea din Maastricht a realizat o cercetare asupra diferenŃelor de valori între angajaŃii firmei IBM din peste 40 de Ńări şi a ajuns la concluzia că fiecare naŃiune poate fi descrisă din perpectiva locului pe care îl ocupă pe o scala de la 0 la faŃă de: - Modul de percepŃie al inegalităŃii sociale, al puterii şi al autorităŃii, şi modul de relaŃionare cu autoritatea; - Modul de relaŃionare între indivizi şi grupuri; - ImplicaŃiile sociale şi emoŃionale a faptului de a fi născut de sex masculin sau feminin; - ModalităŃi de a face faŃă incertitudinilor si situaŃiilor ambigue, controlul agresiunii si exprimarea emoŃiilor; - Orientarea către viitor spre deosebire de orientarea către trecut şi prezent.

Concluzia lui Hofstede a fost că angajaŃii din organizaŃii îşi vor însuşi practicile, pe care le indică organizaŃia, locale sau străine, dar îşi vor păstra valorile, adică valorile culturii din sponsorizare wow swiss anti aging provin şi care îi caracterizează. Valorile se exprimă prin comportamentul adoptat de la modul în care interacŃionează cu superiorul direct până la dorinŃa sau lipsa dorinŃei de a face acum acŃiuni care asigură un rezultat pe termen lung.

DE CE SA TE ALATURI ECHIPEI NOASTRE?

În anul s-a realizat un studiu de către Compania de training Interact şi Gallup Romania despre valorile şi comportamentul românilor, pornind de la cele cinci dimensiuni culturale ale lui Hofstede www. România a obŃinut 39 de puncte la indicele de masculinitate, scor care o plasează în rândul Ńărilor "feminine", în care membrii societăŃii caută un mediu colaborativ şi cer susŃinerea tuturor semenilor, indiferent de aportul acestora.

De asemenea, această caracteristică arată că rolurile celor două sexe nu sunt predeterminate şi bărbatii pot prelua cu uşurinŃă responsabilităŃi domestice. În crema antirid f99, nu vor fi niciodată necesare acŃiuni speciale de promovare a femeilor în poziŃii de conducere, deoarece pot avansa singure dacă doresc, pentru că barbaŃii nu au tendinŃa de a crea practici discriminatorii.

Situarea României printre Ńările "feminine" este explicată prin prevalenŃa religiei ortodoxe, care este inclinată spre complementaritatea sexelor. În privinŃa distanŃei faŃă de putere, autorii studiului au observat o contradicŃie între nivelul dorit sponsorizare wow swiss anti aging cel demonstrat prin comportament, pe care au denumit-o "complexul puterii" şi care nu a mai fost întâlnită în altă Ńară.

Astfel, deşi prin comportament românii arată că au nevoie de lideri autoritari, ei şi-ar dori mai mult un stil de conducere participativ şi cooperativ. La al treilea indice, societatea românească s-a încadrat în rândul celor colectiviste, majoritare pe glob, doar un număr restrâns de Ńări având valori ridicate la acest indice, printre care Statele Unite.

La "indexul de evitare a incertitudinii", studiul a indicat un nivel înalt, care arată că populaŃia are un grad ridicat de anxietate în privinŃa viitorului şi preferă siguranŃa zilei de azi. Nivelul ridicat de anxietate în privinŃa viitorului îi face pe români şi să caute soluŃii de moment la problemele lor.

sponsorizare wow swiss anti aging

La ultimul indice, "orientarea pe termen lung", s-a înregistrat un nivel scăzut, ceea ce înseamnă că românii au o înclinaŃie spre prezent si trecut şi le este foarte dificil să facă planificări pe termen lung. Prin valorile înregistrate la cei cinci indici, România se apropie de celelalte Ńări din Balcani, în special de Bulgaria, şi este la polul opus celor anglo-saxone.

Remedii de casă pentru pielea uscată anti-îmbătrânire obtinuŃi de români au mai evidenŃiat înclinaŃia spre duplicitate şi spre disocierea dintre afirmaŃii şi acŃiuni, urmări ale perioadei comuniste. Studiul problemelor interculturale nu este un domeniu nou.

Last comments / Ultimele comentarii

Oamenii au interacŃionat cu diferite culturi de-a lungul istoriei pline de războaie, peregrinări şi schimburi de bunuri. Contactul intercultural a devenit o realitate a vieŃii de zi cu zi.

Dezvoltarea interdependenŃei oamenilor şi culturilor în societatea globală a secolului XXI ne obligă să acordăm mai multă atenŃie problemelor interculturale. Pentru a putea trăi şi funcŃiona în mediul multicultural de astăzi, oamenii trebuie să fie competenŃi în comunicarea interculturală.

Deşi este o ştiinŃă relativ nouă, dar cu rădăcini adânci, studiile nu reflectă o abordare unitară, clară, concisă, a interculturalităŃii, cu atât mai puŃin a istoriei sale. Cercetătorii veniŃi din diverse domenii sociale analizează problematica într-un mod subiectiv şi incomplet, mulŃumindu-se a-l desemna pe Hall ca fiind întemeietorul comunicării interculturale sau a data interesul pentru domeniu în aniifără a lua în considerare cele mai vechi contacte interculturale şi rezultatele acestei întâlniri: sinteza greco-romană ce stă la baza identităŃii Europei moderne.

sponsorizare wow swiss anti aging

Bibliografie Adler N.