Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print

Demolare autos suisse anti aging

Transféré par

Francis Frascina øi Charles Harrison coord. Întrucît planeitatea era singura condiflie pe care pictura n-o împærflea cu nici o altæ artæ, pictura modernistæ s-a orientat înspre planeitate mai mult decît spre orice altceva. Vechii maeøtri simfliseræ cæ era necesar sæ fie pæstratæ ceea ce se cheamæ integritatea caracterului bidimensional al imaginii: adicæ cerinfla ca prezenfla statornicæ a planeitæflii, îndærætul øi în pofida celei mai vii iluzii a tridimensionalitæflii, sæ ræmînæ semnalizatæ.

Aparenta contradicflie implicatæ aici fusese esenflialæ pentru reuøita artei lor, la fel cum færæ îndoialæ cæ ea e esenflialæ pentru reuøita oricærei arte a picturii. Moderniøtii nici n-au evitat, nici n-au rezolvat aceastæ contradicflie; mai curînd, ei i-au inversat termenii. Ceea ce ei ne impun atenfliei e planeitatea imaginilor lor, mai înainte de a ne face atenfli — øi nu dupæ aceea — la ce anume confline planeitatea.

ivatherm antirid farmacia tei

În vreme ce la un maestru din vechime sîntem înclinafli sæ vedem ce se aflæ în tablou mai înainte de a vedea tabloul, ceea ce ni se dæ de væzut la un tablou modernist e întîi øi-ntîi tabloul însuøi. Desigur cæ aceasta e cea mai bunæ modalitate de a privi orice tablou, vechi sau modernist, însæ modernismul o impune drept modalitatea unicæ øi necesaræ, iar reuøita modernismului în a face asta e o reuøitæ a criticii de sine [a picturii]. În principiu, pictura modernistæ în stadiul ei cel mai apropiat de noi n-a abandonat reprezentarea de obiecte recognoscibile.

Ceea ce ea a abandonat din principiu e reprezentarea acelui fel de spafliu pe care obiectele recognoscibile îl pot popula. Abstracflia, ori nonfigurativul, încæ n-a fæcut proba cæ ar fi, ca atare, un moment cu desævîrøire necesar în critica de sine a artei picturii, chiar dacæ artiøti atît de eminenfli precum Kandinsky øi Mondrian crezuseræ acest lucru. În ea însæøi, reprezentarea sau înfæfliøarea a ceva nu atinge ceea ce e unic în arta picturii; singularitatea picturii este în schimb datæ de înfæfliøarea laolaltæ a lucrurilor reprezentate.

Toate entitæflile recognoscibile inclusiv tablourile existæ într-un spafliu tridimensional øi cea mai firavæ sugerare a unei entitæfli recognoscibile e de ajuns pentru a trezi asociaflii ale acestui spafliu.

Conturul fragmentar al chipului uman sau silueta unei ceøti o va face, negreøit, iar astfel va înstræina spafliul pictural de bidimensionalitatea propriu-zisæ care e garanflia independenflei picturii ca artæ. Cæci, aøa cum ziceam deja, tridimensionalitatea e lotul sculpturii.

CLEANCAR ECO nettoyage auto en suisse

Pentru a-øi dobîndi autonomia, pictura are, mai presus de orice, a se despuia de tot ce ar putea împærtæøi cu sculptura; graflie tocmai acestui efort a devenit pictura abstractæ, øi nu atîta — o spun iaræøi — prin excluderea reprezentaflionalului sau literarului. În acelaøi timp însæ, tocmai prin rezistenfla ei faflæ de sculptural, pictura modernistæ aratæ cît de ferm ancoratæ ræmîne ea în tradiflie dincolo de toate aparenflele ce ne-ar læsa sæ credem contrariul øi în pofida lor.

Cæci rezistenfla la sculptural dateazæ încæ dinainte bine de naøterea modernismului. Pictura occidentalæ, în mæsura în care e naturalistæ, datoreazæ multe sculpturii, care la începuturi o învæflase cum sæ foloseascæ umbrele demolare autos suisse anti aging modeleul pentru a crea iluzia reliefului, øi chiar cum sæ dispunæ în plan aceastæ iluzie completînd-o pe aceea a unui spafliu avînd adîncime. Cu toate astea, unele din cele mai temerare isprævi ale picturii occidentale se datoreazæ eforturilor ei, de-a lungul ultimelor patru secole, de a se elibera de sculptural.

Cînd David, în secolul al XVIII-lea, a încercat sæ reînvie pictura sculpturalæ, asta a fost, în parte, pentru a salva arta picturii de aplatizarea decorativistæ ce pærea a fi indusæ de punerea accentului pe culoare. Øi totuøi forfla celor mai bune tablouri ale lui David, care sînt mai ales cele lipsite de solemnitate, rezidæ la fel de mult øi în culoare.

Iar Ingres, fidelul sæu elev, deøi plasa culoarea mai jos decît poziflia pe care i-o acordase David, a realizat niøte portrete care sînt dintre cele mai plane, mai puflin sculpturale picturi executate în Occident de-un artist rafinat, din secolul al XIV-lea încoace. Astfel, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, toate tendinflele ambiflioase în picturæ convergeau, în pofida diferenflelor dintre ele, într-o direcflie antisculpturalæ.

Modernismul, pe lîngæ cæ pæstreazæ aceastæ direcflie, a fæcut-o sæ devinæ øi mai conøtientæ de ea însæøi. Cu Manet øi impresioniøtii chestiunea picturalæ încetase sæ mai fie una a culorii împotriva desenului, ea devenind una a experienflei optice pure împotriva aceleia ajustate sau modificate prin asociaflii tactile. În numele opticului pur øi propriu-zis, øi nu în acela al culorii, s-au hotærît impresioniøtii sæ submineze la modul programatic folosirea umbrelor øi a modeleului ser anti-imbatranire 2022 picturæ, ca øi a oricæror altor procedee pærînd sæ conoteze sculpturalul.

Øi încæ o datæ în numele sculpturalului, cu umbrele øi modeleul sæu, au reacflionat Cézanne øi, dupæ el, cubiøtii împotriva impresionismului, la fel cum reacflionase David împotriva lui Fragonard.

rețete sănătoase de smoothie anti-îmbătrânire

Dar iaræøi, la fel cum reacflia lui David øi a lui Ingres culminase, paradoxal, într-un tip de picturæ mai puflin sculpturalæ decît cea de dinaintea lor, contrarevoluflia cubistæ a avut ca rezultat un tip de picturæ mai planæ decît oricare în istoria artei occidentale de la Giotto øi Cimabue încoace — atît de planæ de fapt încît cu greu mai putea confline imagini recognoscibile.

Între timp, o datæ cu nævala modernismului, celelalte reguli cardinale ale picturii începuseræ sæ sufere øi ele o revizuire care, deøi mai puflin spectaculoasæ, a fost însæ la fel de cuprinzætoare. Sau felul cum normele finisærii øi ale texturii rezultate din aplicarea vopselei, ca øi acelea ale valorærii culorii øi ale contrastului cromatic, au fost revizuite iar øi iar. Au fost asumate riscuri noi în privinfla tuturor acestor reguli nu numai în interesul expresiei, ci øi pentru ca ele sæ fie øi mai limpede manifestate nemijlocit ca norme.

Fiind astfel exhibate, li se pune la încercare caracterul indispensabil. Aceastæ punere la încercare nu e nicidecum încheiatæ, iar faptul cæ, pe mæsuræ ce se desfæøoaræ, ea merge tot mai adînc explicæ atît simplificærile radicale, pe de o parte, cît øi, pe de alta, complicærile radicale ce pot fi væzute, deopotrivæ, în pictura abstractæ cea mai recentæ.

Extrema la care se ajunge în acest proces nu e nici ea o chestiune de capriciu ori de arbitrar.

Multipolaritatea neechilibrat este mai predispus ctre rzboi dect cea echilibrat, deoarece exist tendina hegemonului potenial de a fora obinerea hegemoniei regionale i, respectiv, gradul sporit al fricii la nivelul celorlalte state, care poate s le inspire ctre adoptarea politicilor riscante.

Dimpotrivæ, cu cît devin mai strîns definite normele øi regulile unei discipline, cu atît mai puflinæ libertate permit ele într-o direcflie sau alta. Regulile sau convenfliile esenfliale ale picturii sînt în acelaøi timp condifliile-limitæ cærora o imagine picturalæ trebuie sæ li se supunæ pentru a fi perceputæ ca aøa ceva.

Modernismul a descoperit cæ aceste limite pot fi fæcute sæ reculeze nedefinit — mai înainte ca o picturæ sæ înceteze a mai fi picturæ øi sæ devinæ un obiect arbitrar; dar el a descoperit, de asemenea, øi cæ aceastæ regresie continuæ øi recurentæ a limitelor antreneazæ cu ea o necesitate sporitæ de a le respecta explicit øi de a le evidenflia [în imaginea însæøi]. Departe de a se expune pericolului arbitrarului, arta lui Mondrian, cu trecerea timpului, se dovedeøte a fi aproape prea disciplinatæ, aproape prea legatæ, sub anumite aspecte, de tradiflie øi de convenflie; o datæ ce ne-am obiønuit cu caracterul total abstract al ei, ne dæm seama cæ aceastæ artæ e mai conservatoare chiar decît ultimele tablouri ale lui Monet, de pildæ în ce priveøte culoarea, dar øi prin subordonarea ei faflæ de ramæ [frame].

Se înflelege, sper, cæ prezentînd o schemæ explicativæ a principiilor de bazæ ale picturii moderniste a trebuit sæ simplific øi sæ îngroø anumite aspecte. Planeitatea spre care se îndreaptæ pictura modernistæ nu poate fi niciodatæ una absolutæ. Cel dintîi semn [mark] depus pe-o pînzæ distruge planeitatea sa literalæ øi totalæ, iar rezultatul semnelor demolare autos suisse anti aging pe aceasta de un artist ca Mondrian ræmîne în continuare oarecum o iluzie ce sugereazæ un fel de a treia dimensiune.

Numai cæ acum ea este o a treia dimensiune strict picturalæ, strict opticæ. Vechii maeøtri creaseræ iluzia spafliului înzestrat cu adîncime, una în care ne-am fi putut închipui ca pæøind; în schimb, iluzia analoagæ creatæ de pictorul modernist nu poate fi decît privitæ; în ea se poate cælætori, literalmente sau figurat, numai cu ochiul.

Pictura abstractæ cea mai recentæ încearcæ sæ împlineascæ insistenfla impresionistæ asupra væzului ca unic simfl pe care îl poate invoca o artæ picturalæ completæ cît priveøte esenflialul ei. Dîndu-ne seama de acest lucru, începem sæ înflelegem øi cæ impresioniøtii sau, cel puflin, neoimpresioniøtii nu s-au înøelat întru totul atunci cînd cochetaseræ cu øtiinfla. Autocritica în sens kantian, aøa cum reiese acum, øi-a gæsit expresia supremæ mai degrabæ în øtiinflæ decît în filosofie øi, atunci cînd a început sæ fie aplicatæ în artæ, aceasta din urmæ a fost adusæ, în spiritul ei, mai aproape ca nicicînd de metoda øtiinflificæ — mai aproape chiar decît fusese adusæ ea de Alberti, Uccello, Piero della Francesca sau Leonardo în vremea Renaøterii.

Cæ arta vizualæ demolare autos suisse anti aging trebui sæ se mærgineascæ numai la ceea ce e dat în experienfla vizualæ øi sæ nu facæ referire la nimic din ce e dat în vreo altæ ordine a experienflei, aceastæ idee îøi gæseøte justificarea numai în consecvenfla de tip øtiinflific.

Numai metodele øtiinflifice cer, sau ar putea cere, ca o situaflie sæ fie rezolvatæ în chiar termenii în care ea este prezentatæ. Însæ acest tip de consecvenflæ nu promite nimic în felul în care o face calitatea esteticæ, iar faptul cæ arta cea mai bunæ a ultimilor øaptezeci sau optzeci de ani se apropie din ce în ce mai tare de o asemenea consecvenflæ nu aratæ contrariul. Din punctul de vedere al artei în sine, convergenfla ei cu øtiinfla este pur accidentalæ; nici arta, nici øtiinfla nu oferæ una celeilalte sau nu îøi asiguræ reciproc nimic mai mult decît o fæcuseræ fiecare altædatæ.

Ceea ce convergenfla lor aratæ totuøi este mæsura profundæ în care arta modernistæ aparfline aceleiaøi tendinfle culturale determinate cæreia îi aparfline øi øtiinfla modernæ, iar acest aspect, ca fapt istoric, demolare autos suisse anti aging de importanflæ decisivæ. Trebuie înfleles de asemenea cæ auto-critica din arta modernistæ nu s-a desfæøurat niciodatæ altfel decît într-o manieræ spontanæ øi în mare mæsuræ subliminalæ. Aøa cum arætasem deja, ea fusese cu desævîrøire o chestiune de practicæ, imanentæ practicii, øi niciodatæ o temæ teoreticæ.

În legæturæ cu arta modernistæ se vorbeøte mult despre programe, în realitate existæ mult mai pufline aspecte programatice în pictura modernistæ decît în cea renascentistæ sau cea academicæ. Cu cîteva val de căldură 2022 elveția anti îmbătrânire, cum ar fi Mondrian, maeøtrii modernismului nu au avut mai multe idei prestabilite despre artæ decît avusese Corot. Anumite înclinaflii, anumite afirmaflii øi accente, precum øi anumite refuzuri øi abflineri par arhiva: Clement Greenberg 17 18 sæ devinæ necesare numai fiindcæ drumul cætre o artæ mai puternicæ, mai expresivæ trece prin ele.

Øi a fost nevoie, de-a lungul deceniilor, de acumularea unei mari cantitæfli de picturæ fæcutæ din rafliuni personale pentru a se dezvælui tendinfla auto-criticæ a picturii moderniste. Nici un artist nu fusese, ori nu este încæ, pe deplin conøtient de asta; øi nici un artist n-ar putea lucra vreodatæ liber avînd conøtiinfla acestui demolare autos suisse anti aging.

GLM est un bijou de technologie dans un crin lgant et raffin : Design pur en inox et panneau de verre, finitions trs haut de gamme, 31 boissons parfaitement matrises, navigation intuitive sur cran tactile HD et SmartPhone. Une machine caf grains nouvelle gnration! Livraison Chronopost gratuite. Un Double Bac et double broyeur grains La machine caf grain Delonghi Maestosa est particulirement lgante grce ses matriaux et les finitions haut de gamme : sa carrosserie est entirement en inox et sa faade est en verre.

În aceastæ mæsuræ — suplimente anti-îmbătrânire de top e una cît se poate de mare — arta continuæ sæ se desfæøoare în demolare autos suisse anti aging aproape la fel cum a fæcut-o înainte. Nu pot insista îndeajuns asupra faptului cæ modernismul n-a însemnat niciodatæ, øi nici astæzi nu înseamnæ, ceva de felul unei rupturi cu trecutul.

El poate însemna o diminuare a rangului tradifliei, o departajare a firelor acesteia, dar el înseamnæ de asemenea continuarea pe mai departe a evolufliei ei. Arta modernistæ continuæ trecutul færæ hiat sau breøæ øi oriunde ar ajunge pînæ la urmæ, ea nu va înceta masca riduri gura sæ fie inteligibilæ în termenii trecutului.

Producerea imaginii picturale a fost controlatæ, încæ de cînd a apærut, de toate normele pe care le-am menflionat mai sus.

 • Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print
 • Вы должны немедленно покинуть шифровалку.
 • Linknovate | Experts for design pur en inox
 • Она проехала по Кэнин-роуд еще сотню метров и въехала на стоянку «С», предназначенную для сотрудников.
 • Cele mai bune plasturi pentru riduri de sub ochi
 •  Deutscher, ja.
 • Cuvinte cheie | urgente-instalatori.ro - Site-ul de stiri al TVR

Pictorul sau gravorul din paleolitic putea sæ nu flinæ seama de norma cadrului øi sæ trateze suprafafla într-o manieræ propriuzis sculpturalæ numai pentru cæ el fæcea mai curînd imagini decît tablouri øi lucra pe un suport — un perete de stîncæ, un os, un corn sau o piatræ — ale cærui suprafaflæ øi limite fuseseræ stabilite în mod arbitrar de naturæ.

În schimb, a face tablouri înseamnæ, printre altele, crearea sau alegerea deliberatæ a unei suprafefle plane, precum øi circumscrierea øi delimitarea deliberate ale ei. Acest caracter deliberat e tocmai acel ceva cu care pictura modernistæ îøi bate capul færæ odihnæ: adicæ faptul cæ acele condiflii limitative ale artei sînt condiflii pe deplin instituite de om.

Aø vrea însæ sæ repet cæ arta modernistæ nu oferæ demonstraflii teoretice. Mai degrabæ s-ar putea spune cæ i se întîmplæ sæ transforme posibilitæfli teoretice în unele empirice; øi cæ, fæcînd asta, ea pune la încercare multe teorii despre artæ în ce priveøte pertinenfla lor pentru practica øi experienfla artei aøa cum au loc ele efectiv.

E singura privinflæ în care modernismul poate fi considerat subversiv. Anumifli factori pe care i-am crezut esenfliali în producerea øi experienfla artei sînt arætafli a nu fi demolare autos suisse anti aging aøa, prin faptul cæ pictura demolare autos suisse anti aging a fost în stare sæ se lipseascæ de ei øi totuøi sæ continue a oferi experienfla completæ, cît priveøte esenflialul, a artei.

 • Но Чатрукьян стоял на .
 • Беккер подтянул ноги, стараясь протиснуться в проем.
 • Rutina de frumusete anti-imbatranire pentru pielea uscata
 •  - Может быть, вы могли бы подойти.

Mai departe, faptul cæ aceastæ demonstraflie a læsat neatinse majoritatea vechilor noastre judecæfli de valoare nu face decît s-o dovedeascæ øi mai probantæ.

Modernismul se poate sæ fi avut ceva de-a face cu revigorarea reputafliilor lui Ucello, Piero della Francesca, El Greco, Georges de la Tour øi chiar Vermeer; øi tot modernismul cu siguranflæ cæ a confirmat renaøterea reputafliei lui Giotto, dacæ nu cumva i-a dat impulsul; însæ prin asta el n-a coborît rangul unor Leonardo, Rafael, Tiflian, Rubens, Rembrandt ori Watteau. Ceea ce a arætat modernismul este cæ, deøi trecutul a avut dreptate sæ-i prefluiascæ pe aceøti maeøtri, rafliunile oferite de el pentru asta sînt adesea eronate sau neînsemnate.

Informations du document

Într-un fel sau altul, în ce ne priveøte, aceastæ situaflie abia dacæ s-a schimbat. Critica de artæ øi istoria artei se tîrîie în urma modernismului, aøa cum s-au tîrîit øi-n urma artei premoderniste. Majoritatea lucrurilor scrise despre arta modernistæ flin încæ de jurnalism, mai degrabæ decît de critica de artæ sau de istoria artei. E caracteristic jurnalismului — øi complexului milenarist de care suferæ azi atîflia jurnaliøti øi intelectuali ce scriu în ziare — ca fiecare fazæ nouæ a artei moderniste sæ fie aclamatæ ca început al unei noi epoci artistice, una ce ar marca crema antirid peste 50 ani rupturæ decisivæ cu toate obiønuinflele øi convenfliile trecutului.

De fiecare datæ, se speræ la un fel de artæ atît de neasemenea cu toate cele anterioare øi atît de liber faflæ de normele practicii sau faflæ de gust, încît oriøicine, indiferent de cît de informat sau de neinformat ar fi, sæ se poatæ pronunfla. Øi de fiecare datæ aceastæ speranflæ se regæseøte dezminflitæ, pe mæsuræ ce etapa de artæ modernistæ în discuflie îøi ocupæ în cele din urmæ locul în continuumul inteligibil al gustului øi al tradifliei.

Nimic nu se aflæ mai departe de arta autenticæ a timpurilor noastre decît ideea unei întreruperi a continuitæflii. Arta este — printre altele — continuitate demolare autos suisse anti demolare autos suisse anti aging e de negîndit în afara acesteia.

Færæ raportul cu trecutul artei, færæ nevoia øi constrîngerea de a-i prezerva criteriile de excelenflæ, artei moderniste i-ar lipsi atît substanfla, cît øi rafliunea de a fi. Post-scriptum Textul de mai sus a apærut mai întîi în ca fascicul într-o serie publicatæ de Vocea Americii. El a fost difuzat la postul de radio al agenfliei în primævara aceluiaøi an.

Cu unele schimbæri minore, el a fost retipærit înîn numærul de primævaræ al revistei pariziene Art and Literature, iar apoi în antologia The New Art alcætuitæ de Gregory Battcock.

Doresc sæ mæ folosesc de aceastæ ocazie pentru a îndrepta o eroare, una de interpretare, øi nu una factualæ.

clorura de calciu pentru fata impotriva ridurilor

De vinæ poate fi felul în care a redactat textul sau retorica acestuia. Cu toate astea, o lecturæ atentæ a ceea ce el a scris nu va gæsi absolut nimic care sæ arate cæ ar subscrie la sau ar crede în lucrurile pe care le lasæ sæ se întrevadæ.

Ghilimelele încadrînd cuvintele pur øi puritate ar trebui sæ fie de ajuns pentru a aræta asta. Autorul încearcæ sæ dea seama, în parte, despre felul cum s-a ajuns la ceea ce este cel mai bun în arta ultimilor o sutæ øi ceva de ani, însæ prin asta el nu vrea sæ dea de înfleles demolare autos suisse anti aging acesta e øi felul cum trebuia sæ se ajungæ aici, øi cu atît mai puflin cæ acesta va fi felul în care arta bunæ va continua sæ aparæ.

Iar asta nu se schimbæ nici cu posibilitatea ca ea sæ ne mai fie încæ de folos. Au mai existat øi alte cîteva interpretæri la ce am scris, interpretæri care frizeazæ absurdul: cæ eu aø privi planeitatea øi delimitarea ei nu doar ca pe condifliile-limitæ ale artei picturii, ci drept criterii ale calitæflii estetice ale acesteia; sau cæ o operæ ar fi cu atît mai bunæ cu cît mai departe ar împinge ea definirea de sine a unei arte.

Filosoful sau istoricul de artæ care mæ vede — pe mine sau pe oricine altcineva — ajungînd pe aceastæ cale la judecæfli estetice se citeøte scandalos de mult pe sine, iar nu articolul meu. Traducere de Al. Polgár øi Adrian T. Sîrbu Note: 1. În original: Each art had to determine, through its own operations and works, the effects exclusive to itself.

Cuvîntul englezesc effect din lat. Tot effects în text. Vezi n. Piet Mondrian Compoziflie cu galben øi albastru,Muzeul Boymans, Rotterdam Atitudini avangardiste Clement Greenberg Ideea dominantæ e aceea cæ arta din ultima vreme se aflæ într-o stare de confuzie. Pictura øi sculptura par sæ se schimbe øi sæ evolueze mai rapid ca niciodatæ. Inovaflii se succed din ce în ce mai iute øi, fiindcæ ele nu dispar la fel de repede cum au apærut, se îngræmædesc, toate la un loc, într-o harababuræ de stiluri, direcflii, demolare autos suisse anti aging øi øcoli excentrice.

Tot øi toate conspiræ laolaltæ, s-ar pærea, de partea confuziei.

urgente-instalatori.ro - Only the Best Free Live Cams

Se øterg nu numai graniflele dintre diversele arte, ci pînæ øi graniflele dintre artæ øi tot ce nu-i artæ. În acelaøi timp, tehnologia øtiinflificæ invadeazæ artele demolare autos suisse anti aging øi le transformæ în chiar miøcarea prin care se modificæ ele unele pe altele. Øi, pentru a mai øi spori confuzia, arta înaltæ se aflæ pe cale sæ devinæ artæ de masæ øi invers. Aøa sæ stea oare lucrurile? Dacæ e sæ judecæm dupæ aparenflele superficiale, s-ar putea ca ele sæ stea într-adevær aøa.

Însæ autorul acesta trædeazæ, prin înseøi vorbele sale, unde rezidæ adeværata sursæ a confuziei: în chiar mintea sa. Valoarea artisticæ e numai una — ea n-are plural. Singura valoare artisticæ pusæ vreodatæ în mod satisfæcætor în cuvinte e numai aceasta: ceea ce e cu adeværat bun în arta bunæ [the goodness of good art]. Existæ, desigur, trepte pentru ceea ce e bun în artæ [artistic goodness], dar acestea nu sînt valori sau tipuri de valori diferite.

Aceastæ unicæ øi aceeaøi valoare, cu diversele ei trepte, e principiul prim øi suprem al ordinii artistice. Prin aceeaøi circumstanflæ, prima este øi cel mai pertinent principiu din cîte am avea nevoie pentru a da seama de ultima. Cît priveøte ordinea stabilitæ pe temeiul lui, pe aceasta arta o manifestæ astæzi la fel de mult ca oricînd. Aparenfle de suprafaflæ pot întuneca ori pot ascunde acest fel de ordine, care e una calitativæ, dar nu o neagæ, n-o fac sæ fie mai puflin prezentæ. Posedînd priceperea de-a spune care e demolare autos suisse anti aging dintre bun øi prost, sau între mai bun øi mai prost, îfli pofli gæsi foarte bine o cale prin aparenta confuzie a artei contemporane.

Gustul, adicæ punerea la lucru a gustului, e ceea ce stabileøte ordinea artisticæ — azi ca øi ieri, azi ca-ntotdeauna. Lucrurile care se vor artæ nu funcflioneazæ, nu existæ ca artæ pînæ ce nu s-a fæcut experienfla lor prin gust.

Pînæ acolo, ele existæ numai ca niøte fenomene empirice, ca obiecte sau fapte arbitrare din punct de vedere estetic. Tocmai asta este ceea ce o mare parte a artei contemporane acceptæ ca atare øi ceea ce mulfli artiøti vor ca operele lor sæ fie considerate — în speranfla, periodic reînnoitæ de cînd Marcel Duchamp procedase pe baza ei acum cincizeci øi ceva de ani, cæ prin forflarea ieøirii în afara bætæii gustului, în timp ce se ræmîne totuøi în cadrul artei, anumite invenfliuni [contrivances] vor dobîndi o existenflæ demolare autos suisse anti aging valoare unice.

Aceastæ speranflæ s-a dovedit deocamdatæ a fi iluzorie. Deocamdatæ, tot ce intræ în contextul artei e supus, inevitabil, jurisdicfliei gustului — øi ierarhizærilor acestuia. Øi tot deocamdatæ, aproape orice artæ cu pretenflia de a fi non-artæ-în-contextul-artei mai curînd a scæpætat, pur øi simplu, la condiflia de-a ocupa un loc în ordinea unei arte minorate.

Aceasta e ordinea în care tinde sæ-øi gæseascæ locul grosul producfliilor artistice, în la fel ca-n sau Arta de seamæ [superior art] continuæ sæ fie ceva mai mult sau mai puflin excepflional.

design de peisaj anti-îmbătrânire elvețian

Øi asta, aceastæ proporflie mai degrabæ stabilæ dintre ce e superior øi ce e inferior, oferæ un soi de ierarhie artisticæ, atîta de fundamental semnificativæ pe cît am dori-o.

Dar chiar øi aøa, dacæ acesta ar fi singurul mod de a avea astæzi o ordine în arta nouæ, tot ne-am afla, aøa cum spune opinia comunæ, într-o situaflie nemaiîntîlnitæ. Nemaiîntîlnitæ, chiar dacæ nu confuzæ.

Ce e bun øi ce e slab s-ar putea jurnal anti-imbatranire septembrie deosebi la fel de limpede ca-ntotdeauna, dar încæ tot ar exista un gen nou de confuzie a stilurilor, øcolilor, direcfliilor øi tendinflelor. Tot ar mai exista o dezordine, dacæ nu esteticæ, atunci una fenomenalæ.

Он спрятал свой ключ, зашифровав его формулой, содержащейся в этом ключе. - А что за файл в «ТРАНСТЕКСТЕ»? - спросила Сьюзан. - Я, как и все прочие, скачал его с сайта Танкадо в Интернете. АНБ является счастливым обладателем алгоритма «Цифровой крепости», просто мы не в состоянии его открыть.

Ei bine, chiar øi aici experienfla îmi spune — øi nu am nimic altceva pe care sæ mæ bazez — cæ situaflia fenomenalæ a artei în vremurile de faflæ nu e chiar atît de nouæ sau de nemaiîntîlnitæ.

Experienfla îmi spune cæ arta contemporanæ, fie øi abordatæ în termeni pur descriptivi, semnificæ øi se ordoneazæ aproape în acelaøi fel cum o fæcea arta în trecut. Iaræøi, e ceva ce fline de pætrunderea dincolo de aparenflele superficiale. A aborda arta în termeni fenomenali øi descriptivi înseamnæ a ne apropia de ea, înainte de toate, ca stil øi ca istorie a stilului nici una dintre aceste douæ abordæri nu are de-a face, luatæ în sine, cu calitatea.